Wzór umowy

 

Umowa

 

zawarta w dniu             roku w Puławach pomiędzy firmą:
EHOST Krzysztof Dziewoński z siedzibą w 24-100 Puławy,
ul. Cichockiego 13/6, NIP: 7162502787, REGON: 432734578 reprezentowaną przez
Krzysztofa Dziewońskiego, a

 

 

dalej zwanym Klientem, o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Klient, po dokonaniu zapłaty za wybraną opcję, ma prawo dostępu do usługi hostingowej na zasadach opisanych w Regulaminie usług hostingowych eHost, dostępnym pod adresem http://www.ehost.pl/regulamin.php oraz stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Regulamin usług hostingowych eHost stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

Klient zobowiązuje się do jednorazowego opłacenia rocznego abonamentu.

§ 4

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z możliwością jej rozwiązania na zasadach opisanych w Regulaminie.
  2. Jeśli Klient opłaci usługę na kolejny okres abonamentowy 1 roku, umowa automatycznie zostaje przedłużona o kolejnych 12 miesięcy na dotychczasowych warunkach (bez konieczności podpisywania aneksu).
  3. W przypadku zmiany danych adresowych Klient jest obowiązany powiadomić eHost.
  4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 6

Klient oświadcza: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem usług hostingowych eHost i akceptuję go w całości.

 

 

.............................                                        ..............................

(pieczęć i podpis)                      (czytelny podpis lub pieczęć i podpis)

eHost                                          KLIENT